Algemene informatieclausule gegevensverwerking

Gaëlle Dhooghe (verder “ik”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Ze vormt aldus mijn algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Gaëlle Dhooghe, Oude Godstraat 246, 2650 Edegem, ondernemingsnummer 0842.729.565. 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met mij via dhooghegaelle@gmail.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek.

Wanneer verzamel en verwerk ik uw gegevens?

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en begeleid of op een andere manier met mij contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

In sommige gevallen verwerk ik uw gegevens met de bedoeling u mijn  diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw (mentale) gezondheid. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw leef- en beroepssituatie, vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw behandeling. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

Ik verzamel deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u papieren of elektronische formulieren invult.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

Deze gegevens verwerk ik voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat ik met u sluit), direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat mijn website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door mij?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op mijn gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar ik een beroep op doe, zij het altijd onder mijn controle.  In dit geval heb ik met deze verwerker steeds een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms heb ik een toelating om gegevens over u door te geven, soms ben ik hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk word verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorg ik ervoor dat ik mij kan baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via dhooghegaelle@gmail.com.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe ik wettelijk verplicht ben, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht om de toestemming in te trekken;
  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht van bezwaar;
  • recht op gegevenswissing;
  • recht op beperking van de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen via dhooghegaelle@gmail.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen Ik behoud me het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.